Home
  1. Zoeken
  2. Concerten
  3. Menu
  4. Inloggen

Klachtenprocedure Stichting Het Concertgebouw Fonds

Het Concertgebouw Fonds is voor de inkomsten volledig afhankelijk van de resultaten van de eigen wervingsactiviteiten onder particulieren en particuliere organisaties. Een goede communicatie met deze doelgroepen is dus van groot belang.

In geval van klachten afkomstig van begunstigers, hanteert Stichting Het Concertgebouw Fonds het volgende beleid:

  • Alle klachten, of deze nu mondeling of schriftelijk ter kennis van het fonds worden gesteld, worden geregistreerd op datum.
  • Het secretariaat zorgt per omgaande voor een schriftelijke mededeling aan de klager, dat de klacht in behandeling wordt genomen.
  • Van iedere klacht wordt per omgaande melding gemaakt aan de voorzitter van het bestuur.
  • Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter wordt binnen 14 dagen een schriftelijk antwoord gezonden aan de klager.
  • Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt melding gemaakt van de klacht en de afhandeling.
  • Desgevraagd wordt een afschrift van de procedure aan belanghebbende ter beschikking gesteld.